Compact Dry

จานเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์แบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ทันที สำหรับตรวจตัวอย่างอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งแวดล้อม

ROMER LABS

ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคในอาหาร ชนิด Lateral flow สามารถรายงานผลการทดสอบได้รวดเร็วภายใน 1-2 วัน

Jeiotech

เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการ

Tecno soft

อุปกรณ์วัดและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน ใน autoclave หรือ retort

RapidChek® Campylobacter Test System

Progetto-Trieste